Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Praktijk bij Maaike is door Maaike Vogel (Klop) als coachpraktijk opgericht voor kinderen, jongeren, volwassenen en professionals. Praktijk bij Maaike is gevestigd in Zaltbommel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72926295.

2. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur worden de volledige kosten voor de geplande afspraak in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

2.1 Verhindering bij workshops

Workshops kunnen geannuleerd worden bij afmelding binnen 6 weken voor aanvang. Annuleert de deelnemer binnen 6 weken voor aanvang, is 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Annuleert de deelnemer binnen twee weken voor aanvang of tijdens de workshop, is het gehele factuurbedrag verschuldigd. Het is in overleg mogelijk om iemand anders in de plaats te laten gaan.

3. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Dit is na te lezen onder de kop tarieven op de website of na te vragen bij Praktijk bij Maaike. Ook kunt u hier meer lezen over eventuele stappen in verband met mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. Overleg, voorbereiding en materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

4. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een digitale factuur. De ouder/verzorger van het kind, de cliënt of deelnemer verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum bij te schrijven op de rekening NL68KNAB 0257880747 t.a.v. Praktijk bij Maaike.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Praktijk bij Maaike een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind, de cliënt of deelnemer niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Praktijk bij Maaike gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk bij Maaike zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Praktijk bij Maaike gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

5. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Praktijk bij Maaike u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Praktijk bij Maaike sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk bij Maaike, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk bij Maaike.

6. Vertrouwelijkheid

Praktijk bij Maaike verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

KinderCoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk bij Maaike kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Verslag

Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. De kosten komen voor rekening van de cliënt.

9. Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder/verzorger dient tijdens een consult met alleen kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een kinderconsult is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het voortgangsgesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

10. Auteursrecht – copyright

Van het door Praktijk bij Maaike ontwikkelde (les-)materiaal blijven alle rechten aan Praktijk bij Maaike voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van Praktijk bij Maaike, of uit het (les-)materiaal worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie, of anderszins.

11. Privacy

11.1 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

11.2 Praktijk bij Maaike respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

12. Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de cliënt binnen 14 dagen, doch uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk worden gemeld bij Praktijk bij Maaike.

13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Praktijk bij Maaike is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

14. Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen Praktijk bij Maaike en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.